De Nachtzoen, Ikon, tv network, client: KesselsKramer, title sequence animation